NR 1
Erfarenhet och experiment inom konstnärlig forskning
Bottnen på Ruukku
Mika Elo and Annette Arlander

Huvuddelen av ledartexten med inledningen till temat erfarenhet och experiment inom konstnärlig forskning, skriven av Mika Elo, finns att läsa endast på finska eller på engelska. Tilläggsdelen finns här nedan även på svenska.

Vad kan man finna i Ruukku?

I Ruukku (krukan på finska) kan man finna forskningsexpositioner, peer-review kommentarer, korta debattinlägg och aktuella meddelanden. Avsikten är att fungera som ett gemensamt forum för alla som håller på med eller är intresserade av konstnärlig forskning.

Det första numret av Ruukku innehåller artiklar eller forskningsexpositioner på två språk. Fyra av de sju artiklarna är på finska, en på engelska och två är tvåspråkiga. Sammandragen finns både på finska och på engelska, debattinläggen endast på finska. Förhoppningsvis får vi redan till nästa nummer förslag på svenska (inbjudan publiceras här samtidigt), för vårt mål är en trespråkig publikation.

Ett särdrag värt att nämna är publicerandet av peer-review kommentarer, antingen med namn eller anonymt, beroende på referentens val (givetvis finns också möjligheten att inte publicera). I detta rätt ovanliga tillvägagångssätt har vi följt JAR:s (Journal for Artistic Research) exempel och litat på den positiva feedback det fått. Om avsikten är att väcka diskussion, vad skulle vara ett bättre sätt, än att börja med referenternas koncentrerade kommentarer. En läsare som registrerat sig som användare av RC (Research Catalogue) kan bidra med egna kommentarer. Välkommen att fylla på Ruukku!

Ett annat särdrag är inkluderandet av debattinlägg och aktuella meddelanden. Debattinläggen är ställningstaganden eller synpunkter på konstnärlig forskning som inte är utförda som forskningspresentationer på publiceringsplattformen. I det här första numret av Ruukku finns debattinlägg från fyra medlemmar i redaktionsrådet (Teemu Mäki, Esa Kirkkopelto, Harri Laakso ja Margit Rahkonen). Även tre av forskningsexpositionerna är gjorda av medlemmar i redaktionsrådet (Maarit Mäkelä, Taina Riikonen, Annette Arlander). I följande nummer kommer flera andra medlemmar av redaktionsrådet att presentera sig via forskningsexpositioner eller debattinlägg.

I Ruukku har skribenterna eller konstnärerna själva valt utseendet i varje exposition. Möjligheten att gestalta helheten på ett sätt som stöder forskningsprojektets egenart och möjliggör konstnärens egna lösningar utgör publiceringsplattformens särdrag och styrka. I princip kunde varje nummer ha sitt eget utseende och sin egen stil. I detta första nummer har vi inte förenhetligat det visuella uttrycket eller referenssystemet i expositionerna för att undvika att skapa en modell. I fortsättningen får vi säkert se annorlunda lösningar, eventuellt också mer enhetliga helheter, emedan varje nummer har ett eget tema och en egen chefredaktör.

Några ord om forskningspresentationerna, som är sju till antalet. I den finskspråkiga expositionen Naisellista sukupuuta rakentamassa (Female genealogy) bygger keramik konstnären, doktor i konst Maarit Mäkelä sitt kvinnliga släktträd, genom att använda både bilder från sitt familjealbum och släktingarnas minnen, baserat på sitt doktorsarbete. Filosofie doktor, Helsingfors baserade ljudupptäcktsresande Taina Riikonens engelskspråkiga exposition Those Lips Were Made to Suck that Button är en text/ljudström i gränstrakten mellan maskinlik liminalitet, ljudinspelning och kroppsligt lyssnande. Annette Arlander återvänder i sin tvåspråkiga exposition Wind Rail – Sort of a Beginning / Tuulikaide – Eräänlainen alku till erfarenheten av ett enkelt experiment på berget Randa år 2000 och frågar ifall det i video verkets arbetsprocess finns övergivna spår värda att ännu undersöka. I fokus för performance konstnär och doktorand Tero Nauhas presentation är det andra konstnärliga arbetet i hans forskningsprojekt, Life in Bytom. Nauhas engelskspråkiga exposition Life in Bytom: Plasticity and schizoanalytic performance practice / Plastisiteetti ja skitsoanalyyttinen esitystyöskentely har en inledning och en sammanfattning på finska. Kompositör och doktorand Pasi Lyytikäinens finskspråkiga artikel Kokemuksen symbolit –

pohdintoja nuotinnoksen ja soivan välisestä suhteesta (Symbols of the Experience – relationship between notation and sound) behandlar förhållandet mellan notation och ljudande musik ur komponerandets perspektiv. I Tilakokemuksia esitysinstallaatiossa (Experiences of Space in a Performance Installation) närmar sig konstnären och forskaren Elina Lifländer, som förbereder sin doktorsavhandling, sitt ämne från tre perspektiv: den egna erfarenheten, publikens observationer och installationskonsten syn. Jaakko Nousiainen är intresserad av att utnyttja ny mediateknologi inom samtidsoperan. I sin exposition Mediatisoitunut ooppera – johdanto tutkimukseen (Mediatized Opera – an introduction to the research) presenterar han ämnet för sitt forskningsprojekt och de tillhörande konstnärliga produktionerna.

Som rubrikerna för forskningspresentationerna visar, erbjuder Ruukku redan i sitt första nummer en rätt mångsidig inblick i den konstnärliga forskningen i Finland. Urvalet reflekterar också tyngdpunkten på doktorandutbildningen här; över hälften av skribenterna håller på med sin doktorsavhandling. I fortsättningen kommer förhoppningsvis allt fler post doc och seniora forskare att hitta Ruukku och dess möjligheter.

I det här skedet är det en glädje att få tacka alla skribenter i det första numret av Ruukku och särskilt alla referenter och granskare som villigt delat med sig av sin expertis och djärvt gått med på denna nya publiceringspraktik. Ett första tack hör givetvis till Michael Schwab, chefredaktör för JAR, som satt igång idén till Research Catalogue, vars tankar vi försöker vidareutveckla i Ruukku och som tålmodigt gett oss råd i många problemsituationer. Det är också skäl att tacka alla medlemmarna i redaktionsrådet som har varit med om att bygga upp Ruukku, att överväga utseendet för Ruukku portalen som Matti Berg designat eller formuleringarna i peer-review formuläret som Hanna Järvinen översatt, funderat på möjliga referenter eller granskare och så vidare. Arbetet fortsätter. Ett alldeles speciellt tack till redaktionssekreterare Katja Kiviharju, som modigt tagit itu med nya utmaningar och fungerat som kontaktperson i alla riktningar. Tack även till Petteri Karttunen, som ansvarar för Ruukku portalens tekniska utförande. Ett varmt tack till Konstuniversitetet för att ha åtagit sig att upprätthålla Ruukku, som är ett gemensamt projekt för Konstuniversitetet, Aalto Arts och Lapplands universitet. För att skapa portalsidorna för Ruukku fick vi dessutom specialunderstöd från Förbundet för Vetenskapspublicering i Finland, tack för det.

Och tack redan på förhand till alla kritiska, uppmuntrande och ivrigt kommenterande läsare och användare!

Annette Arlander