Erfarenhet och det experimentella i konstnärlig forskning

KOM MED OCH SKAPA INNEHÅLL I RUUKKU!

RUUKKU är en periodisk publikation för tvärvetenskaplig och referentgranskad konstnärlig forskning, lanserad år 2013, som använder sig av den internationella, multimediala databasen för konstnärlig forskning Research Catalogue (RC). RUUKKUs primära publikationsspråk är finska, svenska och engelska.

Vi bjuder in alla konstnärliga forskare, både inom den akademiska världen och inom konstfältet, att bidra till att göra RUUKKU till en intressant och användbar tidskrift som ständigt utvecklas.

Temat för RUUKKUs första pilotnummer är "Erfarenhet och det experimentella i konstnärlig forskning".

När konst och forskning möts sammanflätas frågor som gäller erfarenhet och det experimentella och får särskild tyngd. De flesta representanter för konstnärlig forskning, praktikbaserad forskning och kvalitativ forskning betonar forskarens subjektiva erfarenhet och vikten av att artikulera den. Konstnärens egna erfarenheter är en av den konstnärliga forskningens viktigaste resurser och konstnärlig forskning bedrivs ofta utgående från egna upplevelser. Samtidigt innebär erfarenhet alltid också ett möte med det okända och förutsätter att man tar risker, känner sig för och prövar sig fram. Erfarenheten i samband med det experimentella tycks tillsammans bilda en dimension som förenar forskningsmetoder inom olika områden. Men hur artikuleras experimentell konst, experimentlust och olika slags experiment som forskning? Hur förhåller sig erfarenheten och det experimentella till varandra i konsten och forskningen? Hur relaterar kunskap, färdighet och känsla till erfarenheten och det experimentella? Hur kan man uppleva någonting tidigare oupplevt? När blir prövandet av gränser experimentellt?

Vi ber att få forskningspresentationer, projektpresentationer, belysande, experimentella eller upplevelsebaserade inlägg med anknytning till dessa centrala teman, som vi tror att berör många konstnärer och forskare inom olika områden. RUUKKU är ett tillfälle värt att pröva!

För in ditt förslag eller ditt utkast i RC:s katalogen http://www.researchcatalogue.net/ senast 1.11.2012. Obs., innan man kan föra in material i katalogen måste man registrera sig och få behörighet (se "register"). För ytterligare information kontakta ruukku-journal@uniarts.fi.