RUUKKU Kutsu: Musiikin esityskäytännöt taiteellisessa tutkimuksessa

  
Musiikin esityskäytännöt lomittuvat paraikaa yhä laajemmin taiteellisen tutkimuksen kontekstiin. Tämä Ruukun numero kysyy, minkälaisia vaikutuksia taiteellisella tutkimuksella on musiikin esittämiselle ja kuultavaksi tuomiselle: minkälaisia musiikin esityskäytäntöjä taiteellinen tutkimus tuottaa tai mahdollistaa? 
 
Esityskäytännöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä laajaa kirjoa musiikin kuultavaksi saattamisen tapoja kuten konserttitraditiota ja sen kokeilevia juonteita, yhteisöllistä musisointia, soittamista esiintymiskontekstin ulkopuolella, ei-reaaliaikaista esittämistä eri medioiden kautta ja ääni-installaatioita. Lisäksi numeron tematiikka tutkii musiikin tämänhetkisten esityskäytäntöjen vaikuttavuutta: minkälaisia yleisöjä musiikin taiteellinen tutkimus tavoittaa? Minkälaiseksi yleisön rooli voi tässä kontekstissa muovautua? Miten musiikki vaikuttaa ihmisryhmissä, ympäristössä, yhteiskunnassa?
 
Taiteellisen tutkimuksen olemus kokeilevana, uutta etsivänä taiteena avaa musiikille laajan kirjon musiikin esittämisen tai kuulluksi saattamisen mahdollisuuksia. Perinteinen konserttiasetelma, jossa muusikoiden ja yleisön roolit ovat ennalta määritetyt, voi saada uusia muotoja esimerkiksi jaetun toimijuuden ja ihmiskeskeisyyttä kriittisesti tarkastelevien lähestymistapojen kautta. Myös mediaaliset, sosiaaliset, tilalliset, ympäristölliset tai teknologiset kokeilut avaavat mahdollisuuksia musiikin esittämiselle.
 
Toisaalta taiteellisen tutkimuksen tiedollinen eetos voi aiheuttaa hankauksia musiikin lähtökohtaisesti ei-verbaalisen, suoraan äänen kautta tapahtuvan jakamisen, ajattelun, olemisen ja kokemisen kanssa. Miten tutkimuksellisuus ja sen tiedollinen ulottuvuus ilmenee tai artikuloituu musiikin esittämisessä?
 
Kutsumme musiikin ja äänitaiteen alan toimijoita esittelemään, tarkastelemaan ja kriittisesti reflektoimaan musiikin tämänhetkisiä ilmentymiä taiteellisen tutkimuksen piirissä. Numeron tarkoituksena on koota katsaus tämän hetken musiikin taiteellisen tutkimuksen moninaisuuteen, sekä muodostaa kriittisen keskustelun foorumi alan toimijoille. Toivotamme tervetulleiksi Research Catalogue -ekspositiot, jotka lähestyvät aihetta taidepraktiikan ja tapaustutkimuksen kautta, sekä myös yhteiskunnallisista ja teoreettisista lähtökohdista kumpuavat kontribuutiot.
 
Ekspositiot voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita: 
 
    • Musiikin taiteellisen tutkimuksen kokeilevien esityskäytäntöjen ja niitä pohjustavien luovien prosessien esille tuominen.
    • Taiteellisen tutkimuksen tiedollisen ulottuvuuden ja tutkimuksellisen otteen ilmeneminen musiikin esityskäytännöissä.
    • Musiikin taiteellisen tutkimuksen vaikuttavuus: miten ja missä musiikin taiteellinen tutkimus vaikuttaa (esim. musiikin yhteiskunnallinen vaikuttavuus)?
    • Miten kukin taiteilija-tutkija itse määrittelee oman tutkimuksensa vaikuttavuuden? Entä miten vaikuttavuus nähdään taidemusiikin ulkopuolelta katsottuna?
    • Musiikin esittäjä ja yleisö: minkälaisia musiikillisen toimijuuden asetelmia taiteellinen tutkimus avaa?
    • Mille yleisöille musiikin taiteellista tutkimusta esitetään, missä, miten? Minkälaisia rooleja yleisöllä voi olla? Entä musiikki ilman yleisöä?
 
 
Teemanumeron toimittavat Anu Lampela, Otso Lähdeoja ja Saijaleena Rantanen. 
 
Ehdotukset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan Research Catalogue (RC) -julkaisualustaan, http://www.researchcatalogue.net.
 
Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (katso kohtaa 'register', valitse 'full account'). Ehdotuksissa tulee ilmetä teeman ja sen käsittelyn lisäksi eksposition suunniteltu rakenne RC-alustalla. Valmiit ekspositiot tulee lähettää RC-luettelon kautta (kohdasta 'submit for review', ja portaaliksi 'RUUKKU') 15.6.2023 mennessä.
 
Ehdotusluonnoksista voidaan keskustella 15.5.2023 mennessä. Tässä tapauksessa ekspositio pitää jakaa toimittajien kanssa käyttäen RC:n sharelink -toimintoa. Ota eksposition valikosta 'share', ja ruksaa viimeinen toiminto ('When enabled...'). Huomaa, että varsinaiseen julkisuus-asetukseen ei kosketa, ja ekspositio säilyy yksityisenä. Jakolinkin avulla ekspositiota voi esitellä muille ja voit edelleen jatkaa eksposition työstämistä. Vahvista valinta ja lähetä tämä linkki sähköpostitse mukaan toimitukselle menevään sähköpostiin (alla).
 
Numeroon liittyvät tiedustelut ja ehdotusluonnokset: Saijaleena Rantanen (saijaleena.rantanen@uniarts.fi)
 
Jos tarvitset apua Research Cataloguen käytössä, tiedustele osoitteesta priska.falin@aalto.fi.
 
Yksityiskohtaiset ohjeet (toistaiseksi vain englanniksi) eksposition jättämiseen ja luonnoksen esittelyyn osoitteesta http://ruukku-journal.fi/en/instructions.
 
RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKKUa julkaisevat ja tukevat Taideyliopisto, Aalto ARTS ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.