RUUKKU 6 Kutsu:

Muutos ja taiteellinen tutkimus

Muutos-teemamme viittaa taiteen poliittisuuteen, tilaan, jossa taiteellisen tutkimuksen avulla käsitellään yhteiskunnallisia teemoja ja etsitään niihin uusia, vaihtoehtoisia tulkintoja. Erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia on käynnissä koko ajan. Muutokset voivat koskea diskursiivisia tiloja, konkreettisia interventioita, kokemuksellisuutta tai vaikka marginaalisia esittämisen tapoja. Osa muutoksista on äkillisiä ja osa ennalta aavistettavia, kuten ilmastonmuutos.
 
Politiikka-käsite ei viittaa pelkästään institutionaaliseen ja julkiseen politiikkaan vaan sillä tarkoitetaan myös mikrotason ja henkilökohtaisen elämän politiikkaa. Kyseessä ovat myös eri ihmisten ja yhteisöjen aktiiviset roolit merkitysten ja katsomisen tapojen muodostajina. Muutos-teeman keskiössä ovat näin ollen myös valtasuhteet sekä näiden suhteiden kommentointi ja esittäminen taiteen avulla. Kiinnostavaa on muun muassa se, miten taiteilija-tutkija haluaa suhteuttaa itsensä muutoksiin ja mitä ylipäätään tunnistetaan poliittiseksi. Mikä on taiteilija-tutkijan rooli poliittisena toimijana? Pitääkö taiteen olla poliittista? Tänä päivänä poliittisen taiteen keskiöön ovat nousseet sukupuolen, etnisyyden ja seksuaalisuuksien esitykset sekä eläinten oikeudet. Myös diaspora, nationalismi ja vaikkapa ilmastonmuutos ovat olleet teemoina. Lisäksi on keskusteltu taiteilija-tutkijan roolista poliittisena toimijana, jolloin on pohdittu myös sitä, pitääkö taiteilija-tutkijan etsiä ja aiheuttaa muutosta.
 
Teemanumeromme kutsuu eri alojen taiteilijoita ja tutkijoita osallistumaan muutoksen etsimiseen ja merkitysten kamppailuun, sekä pohtimaan taiteellisen tutkimuksen avulla yhteiskunnallisia teemoja, konflikteja ja moniäänisyyttä. Teemanumeromme houkuttaa uudenlaisiin avauksiin, sisällöllisesti ja muodollisesti tuoreisiin näkemyksiin, joissa ilmaisukeinoja lainataan ja lavennetaan uusille alueille. Myös kokeelliset esitykset ja tutkimukselliset rajanylitykset ovat tervetulleita aiheita teemanumeroomme. 
 
Ekspositiot voivat käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:
 
Miten taiteelliset ilmaisut ja ilmaisukeinot haastavat muutoksen tai muutokseen?
Muutos ja yhteiskunnallisesti kantaaottava taide?
Transformaatio ja mutaatio?
Kyseenalaistamisen tavat?
Mihin muutos on vastaus?
Mitä muutos haastaa ja miten haastaa?
Mitä uutta muutos ehdottaa?
Intiimi ja muutos?
Henkilökohtainen ja poliittisuus?
Muoto, ilmaisukieli ja poliittisuus?
Muoto muutokseen haastajana?
Mitä tunnistetaan poliittiseksi?
Taiteilija-tutkijan rooli poliittisena toimijana?
 
*
 
Pyydämme taitelija-tutkijoilta teemaamme liittyviä ekspositioita ja puheenvuoroja RUUKKU 6 -numeroon. Numeron toimittavat Mari Mäkiranta ja Eija Timonen. 
 
RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKUN julkaisukielet ovat Suomi, Ruotsi tai Englanti. Katso http://ruukku-journal.fi/
 
Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon  http://www.researchcatalogue.net/ Huom. Luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Ehdotukset tulee lähettää RC luettelon kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") 29.2.2016 mennessä. Pyydämme myös lähettämään abstraktin etukäteen sähköpostitse osoitteisiin mari.makiranta@ulapland.fi  ja eija.timonen@ulapland.fi viimeistään 10.12.2015.