RUUKKU kutsu: Kaupunkia todeksi uneksimassa – moniäänisyyden, dissonanssin ja kanssaolemisen tiloja

Aikataulu: 30.9.2024 mennessä.
 
Kaupunki on toisiinsa risteävien intressien ja konfliktien tila. Se ei ole vain ennalta annettu järjestys, vaan avoin ja muuttuva ympäristö, jossa erilaiset yhteensovittamattomat voimat voivat vaikuttaa. Kaupunkitila kanavoi kaupunkilaisten haluja, tarpeita ja toimia. Se on tapahtumien, tulemisten ja kuvittelun maasto, jossa ajallinen ja tilallinen kerroksellisuus on alati läsnä. Kaupunki on aikaa, tilaa ja valtaa, jossa luodaan paikkasidonnaista eriarvoisuutta, ja jossa samalla avautuu emansipaation ja demokratian mahdollisuuksia. Vaikka kaupunkitilalle on ennalta annettu sovinnaiset raamit ja normit, on siinä yhä sijaa moninaisuudelle, eroille, outoudelle, sattumuksille ja yllätyksille.
 
Kaupunkitilan toisiinsa risteävien moninaisuuksien huomioiminen on tärkeää, jotta moniääninen kaupunkitila voisi toteutua. On tarpeen tunnistaa kaupunkitilaa määrittäviä ehtoja ja sitä lävistäviä jäykkiä ja suoraviivaisia sekä joustavia ja huokoisia pakolinjoja, jotta tila voitaisiin avata pistemäisille erityisyyksille ja horisontaaliselle kanssaololle. Taide ja taiteellinen tutkimus omine ehtoineen ja rinnakkain kaupunkia tarkastelevien muiden tutkimusalojen kanssa voivat avata eläviä ja konkreettisia tarttumapintoja ja käytäntöjä kaupunkiin. Näitä mahdollisuuksia kutsumme taiteilijoita, tutkijoita ja kirjoittajia tässä numerossa pohtimaan ja uneksumaan.
 
RUUKUN kaupunki-teemanumero kutsuu taiteilija-tutkijoita pohtimaan kaupungin vallitsevien ja vaihtoehtoisten järjestysten suhteita. Se kutsuu pohtimaan sattumia, käytäntöjä ja utopioita, joilla on potentiaalia vaikuttaa tulevaisuuden kaupunkitilaan. Ne voivat ilmetä eri mittakaavoissa ja monien yhteensovittamattomien tekijöiden ja toimintojen ristivalotuksessa. Artikkeleissa ja kontribuutioissa voidaan pohtia esimerkiksi: 
 

• Mistä kaupunkitila koostuu ja kuinka on mahdollista vahvistaa sen moniäänisyyttä? 

• Miten kaupunkiin kohdistuvia aistimuksellisia ja poliittisia keskusteluja ja käytäntöjä voidaan ajatella uudelleen, eritellä, ottaa todesta ja panna täytäntöön erityisesti tilallisesta näkökulmasta?

• Kohtaamiset ja yhteentörmäykset eri toimijoiden, kuten inhimillisten ja ei-inhimillisten, välillä voivat häiritä vakiintuneita asemia ja järjestystä tilassa. Kuinka edistää tätä siten, että se avaisi mahdollisuuksia tilojen uudelleen organisoimiseksi? 

• Miten kaupunkilaiset voivat jakaa kaupunkia jännitteisenä ja monimuotoisena kanssa olemisen ja yhdessä kokemisen tilana?

• Miten kaupunkitila vaikuttaa asukkaiden mahdollisuuksiin osallistua ja kokea kuuluvuutta omaan kaupunkiinsa? 

• Millaisia materiaalisia, diskursiivisia, kuvitteellisia ja vielä tunnistamattomia tienoita ja seutuja kaupunki pitää sisällään?

 
Lisäksi ehdotamme pohdittavaksi:
 

• Millaisia näkökulmia taiteellinen tutkimus voi tuoda kaupunkitilaan ja sen toteutumiseen?

• Millaisin vapauksin, vastuin ja vastuuttomuuksin taide kaupungissa operoi?

• Mitä pysyvämpiä jälkiä ja seurauksia taiteen ja taiteellisen tutkimuksen pitkäkestoiset tai hetkelliset tapahtumat ja tilat voivat jättää kaupunkiin?

• Millaisia yhteentörmäyksiä sääntöjen, normien, ennustamattomuuden ja anarkian välillä kaupungissa tapahtuu ja millaisia seurauksia niillä on?

 

Teemanumeron toimittavat Maiju Loukola, Henna-Riikka Halonen, Aino Hirvola, Jaakko Ruuska, Tanja Tiekso ja Paul Tiensuu. Numero toteutetaan Koneen Säätiön tukemassa taiteellista tutkimusta, kaupunkitutkimusta, taidefilosofiaa ja oikeusteoriaa yhdistävässä hankkeessa "Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana". 

Ehdotukset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan Research Catalogue (RC) -julkaisualustaan, http://www.researchcatalogue.net/. Huom. RC-alustan käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (katso kohtaa 'register', valitse 'full account'). Ehdotuksissa tulee ilmetä teeman ja sen käsittelyn lisäksi eksposition suunniteltu rakenne RC-alustalla. Valmiit ekspositiot tulee lähettää RC-luettelon kautta (kohdasta 'submit to publication', 'submit unlimited publication to', and 'ruukku') 30.9.2024 mennessä.

Lisätiedot tarvittaessa: maiju.loukola@uniarts.fi
 
Jos tarvitset apua liittyen teknisiin kysymyksiin kun valmistelet ekspositiotasi, ota yhteyttä Priska Faliniin osoiteessa priska.falin@aalto.fi
 
Yksityiskohtaiset ohjeet (toistaiseksi vain englanniksi) eksposition jättämiseen ja luonnoksen esittelyyn osoitteesta http://ruukku-journal.fi/en/instructions
 
RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKKUa julkaisevat ja tukevat Taideyliopisto, Aalto ARTS ja Lapin yliopiston taiteen ja muotoilun tiedekunta. Ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. http://ruukku-journal.fi/fi/presentation