RUUKKU 7 Inbjudan: Övande och utövande inom konsten

 

Den roll övning och utövande spelar för förmågan och skickligheten skiftar i stor utsträckning inom de olika konstarterna. Övning tillhör vardagen för utövande konstnärer. För en musiker är övandet något grundläggande, en rutin, utan vilken hen känner sig ofullständig. Sång- och spelförmågan måste ständigt upprätthållas genom regelbunden övning för att man inte skall förlora skickligheten i hanteringen av sitt instrument. Iall musicerandet blir ett yrke bildar övandet en betydande del av det dagliga livet, under långa perioder, kanske för hela resten av livet. Hur ska man hitta just det sätt som passar en själv? Det finns otvivelaktigt många olika sätt att öva och utöva konst - kanske lika många som det finns utövare. Ett fokuserat arbete med det egna instrumentet kan till och med likna ett slags meditation. Kroppen, sinnet, instrumentet och verket stämmer samman i mötet med varandra för att varje gång skapa något unikt.

 

För dansaren är kroppen instrumentet, och en finstämd känsla för och kännedom om den är grundläggande för det konstnärliga arbetet. En bildkonstnär utövar samspelet mellan öga och hand, och sin känsla för de material hen använder. Inom nutidskonsten är förhållandet mellan skicklighet och konstnärskap för det mesta något kontextbundet. De färdigheter som krävs kan till exempel vara sociala eller konceptuella. Utvecklandet av skickligheten, och till och med ett målinriktat övande, börjar ofta redan i barndomen, för många musiker redan före skolåldern. När den unga vuxna inleder yrkesstudierna är ett förhållande till regelbunden övningen redan etablerat. Hur förvandlas övandet av färdigheter till konstutövande?

 

Övningen är oftast kopplad till arbetet med verket som skall framföras. Man kan förvisso oberoende av verket öva på grundläggande färdigheter - som skalor, övningar, improvisation - men det centrala arbetet fokuserar på verken, som i många fall framförs för en publik. I och med övandet bearbetar konstnären dagligen sin egen konstuppfattning, sin tolkning av verket som skall framföras, och i vidare mening sitt eget konstnärskap.

***

Vad innebär det att öva eller utöva?

Vad och hur är det man övar eller utöver?

Hur lär man sig att öva?

Hurudant är ett bra eller dåligt övande?

Vad har övandet/utövandet för betydelse inom olika konstarter?

Vi ber konstnärer och forskare om artiklar och inlägg kring detta tema till nummer 7 av RUUKKU. Redaktörer för detta nummer är Markus Kuikka och Anu Vehviläinen.

Vi ber er att utforma era förslag eller utkast till forskningsexpositioner i RC-katalogen http://www.researchcatalogue.net/ OBS. Man måste ha användarrättigheter och vara registrerad för att kunna använda katalogen (se under "register"). Förslagen ska laddas upp i RC-plattformen (under "publish", "submit" och "Ruukku") senast 31.7.2016 senast 31.8.2016.