RUUKKU 3:

Det materiella i konstnärlig forskning II

Materialiteten är kärnan i konstnärens arbete. Vi kan förstå materialitet som de konkreta eller immateriella element av vilka konstnären utformar sitt verk. De inkomna bidragen till RUUKKUs andra nummer är på olika sätt kopplade till idén om materialiteten: den kan vara närvarande på abstrakt nivå, som en strävan mot "mörk materia", eller på ett mer konkret sätt handla om ett visst materials specifika egenskaper och konstnärliga uttrycksförmåga. I vilket fall som helst betraktar vi materialitet som ett vidsträckt tema, inrymmande tankar som på olika sätt spänner över beröringspunkterna mellan konst, forskning och materialitet.

I tredje numret av RUUKKU fortsätter vi på temat från föregående nummer, materialiteten, och bjuder in forskande konstnärer från olika områden att reflektera över och presentera sin forskning och dess förhållande till materia, materialitet och materialism, i deras olika former. Den senaste tiden har materialiteten väckt intresse med avseende på såväl den materialistiska kulturen som kroppens materialitet. Med materialism avser vi här både det traditionella sättet att se på ekonomi och produktion och det särskilda intresset för affekter och intensiteter inom den s.k. nya materialismen. Med utgångspunkt i föregående inbjudan, som väckte stort intresse bland konstnärer, vill vi gärna ha forskningspresentationer, projektpresentationer och inlägg med anknytning till dessa centrala teman från forskande konstnärer inom olika områden.

RUUKKU är en flerspråkig, multimedial, tvärvetenskaplig och referentgranskad tidskrift för konstnärlig forskning, lanserad år 2013. Den använder sig av den internationella databasen för konstnärlig forskning, Research Catalogue (RC), som möjliggör multimedial publicering. RUUKKUs primära publikationsspråk är finska, svenska och engelska. Temat för andra numret av RUUKKU, som kommer ut i början av hösten 2014, är "Det materiella i den konstnärliga forskningen". Se http://ruukku-journal.fi/ för tredje numret av RUUKKU, som utkommer i slutet av hösten 2014, där diskussionen fortsätter på samma tema. Vi bjuder in alla som sysslar med konstnärlig forskning – från såväl den akademiska världen som konstvärlden – att tillsammans med oss göra RUUKKU till en intressant, mångsidig och framgångsrik publikation.

Vi ber er utforma förslagen eller utkasten i RC-publiceringsplatformen http://www.researchcatalogue.net/. OBS! Man måste ha användarrättigheter och vara registrerad för att kunna använda platformen (se under "register"). Förslagen ska laddas upp i RC-platformen (under "publish", "submit" och "Ruukku") samt skickas per e-post till maarit.makela@aalto.fi och jyrki.siukonen@uniarts.fi senast 31.8.2014.