Ohjeet

Ohjeet tekijöille / kirjoittajille

RUUKUN artikkelit eli ekspositiot toteutetaan Research Catalogue (RC) alustalla, jonka puitteissa tekijä on vapaa laatimaan ekspositionsa haluamallaan tavalla. Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC alustalle http://www.researchcatalogue.net/  Research Cataloguen käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Eksposition yleisilmeen ja rakenteen tulisi tukea tutkimusesittelyä ja valottaa taiteellisen toiminnan tutkimuksellista ulottuvuutta.

Ilmiasu on osa ekspositiota ja se myös arvioidaan sen osana. Tekijöitä kannustetaan etsimään rohkeasti ratkaisuja, jotka havainnollistavat parhaiten juuri kyseistä aihetta. Tarkemmat ohjeet rekisteröitynyt tekijä löytää RC:n yhteydestä. http://www.researchcatalogue.net/portal/register

RUUKKU ei anna suosituksia sanamääristä, sillä teksti ei ole aina keskeistä taiteellisessa tutkimuksessa. Ekspositio on yleensä laajempi kuin lyhyt esitys aiheesta, mutta ei kirjan kokoinen. Jos ekspositiota ei voi läpeensä tarkastella 1–2 tunnissa, se on todennäköisesti liian laaja.

Video-ohjeita eksposition sisäänjättämiseen löytyy täältä (Suomeksi ja Englanniksi): https://www.researchcatalogue.net/view/661336/1815664

Vertaisarviointi

Kaikki RUUKUN ekspositiot vertaisarvioidaan katsauksenomaista Voices-osaa lukuunottamatta. Kutakin numeroa varten valitaan toimituskunta, joka päättää eksposition sopivuudesta teemaan ja vertaisarvioinnin aloittamisesta. Toimituskunta lähettää tekijälle tiedon vertaisarvioinnin aloittamisesta ja sen aikataulusta kuukauden sisällä kutsun sulkeutumisesta. Tässä vaiheessa ekspositio voidaan myös hylätä. Toimituskunta valitsee ekspositioille kaksi vertaisarvioijaa, jotka ovat oman alansa tai taiteellisen tutkimuksen asiantuntijoita. Arvioijat esittävät eksposition hyväksymistä, hylkäämistä tai mahdollisia muutoksia. Toimituskunta tekee julkaisupäätöksen saatujen arvioiden perusteella kolmen kuukauden sisällä arvioinnin aloittamisesta. Samanaikaisesti tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot, mahdolliset muutosehdotukset tai toimitusneuvoston tiivistelmä näistä. 

Toimitusneuvosto ohjaa prosessia ja toimii tarvittaessa neuvoa-antavana tahona numerokohtaiselle toimituskunnalle.

Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja riippumattomia suhteessa arvioitavaan ekspositioon. Arvioitsija esittää kommenttinsa anonyymina, mutta taiteilija-tutkijan nimi on hänellä tiedossa. 

Vertaisarviointiprosessin tiedot ja asiakirjat dokumentoidaan Taideyliopiston suojattuun verkkoympäristöön. Tallennettavat dokumentit ovat: 1) hylättyjen käsikirjoitusten osalta tekijöiden nimet, eksposition arviot sekä arvioijien nimet ja 2) julkaistujen ekspositioiden osalta tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lausunnot ja toimituskunnan tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.

Research Catalogue toimii julkaistujen ekspositoiden pitkäaikaissäilytyspaikkana. https://www.researchcatalogue.net/portal/about

Ekspositiot arkistoidaan myös Taideyliopiston suojattuun verkkoympäristöön.

Ohjeet vertaisarvioijille

Taiteellisessa tutkimuksessa taideteokset ja taiteen käytännöt ovat usein tutkimuksen keskiössä ja ekspositiossa taiteellinen ja akateeminen kietoutuvat yhteen. Odotamme että arvioitsijat suhtautuvat kriittisesti ja rakentavasti taiteelliseen tutkimukseen ja tarkastelemiinsa ekspositioihin. RUUKKU pyrkii osoittamaan, että tutkijat kykenevät itse ekspositioidensa avulla määrittelemään tavan, joilla kukin tapaus on nähtävissä taiteellisena tutkimuksena.

Taiteellisesta tutkimuksesta käytävän keskustelun rikastuttamiseksi arviot pyritään myös – arvioitsijan suostumuksella – julkaisemaan kunkin eksposition yhteydessä. 

RUUKUSSA on käytössä kansainvälinen arviointilomake, joka on muokattu RUUKUN tarpeisiin sopivaksi.