RUUKKU 9 kutsuYhteismuotoutumisten estetiikkaa. Uusmaterialismeja taiteissa ja taiteentutkimuksessa

 

Taidetta koskevassa tutkimuksessa on 1990-luvulta lähtien vähitellen kyseenalaistettu tutkimusmalleja, jotka ensisijaistavat representaation, diskurssin ja tekstuaalisuuden käsitteitä. Samanaikaisesti on ryhdytty kehittämään vaihtoehtoisia lähestymistapoja, jotka painottavat myös taiteenlajien ja taiteellisten käytäntöjen aineellisia, aistimellisia ja esteettisiä ulottuvuuksia irtaantuen kuitenkin formalistisista ja taiteen autonomiaa korostavista perinteistä. Yksi keskeinen näitä lähestymistapoja kehittelevä teoreettis-metodologinen suuntaus on uusmaterialismi. Tutkimuksellisten taustojen moninaisuudesta huolimatta uusmaterialismeja yhdistää paneutuminen niin inhmillisen kuin ei-inhimillisen materian aktiiviseen prosessuaalisuuteen ja vuorovaikutuskykyihin. Uusmaterialismeja luonnehtiikin laaja-alainen kiinnostus materiaalisuuksiin inhimillisestä ruumiillisuudesta digitaalisiin teknologioihin, ihmisen ja ei-inhimillisten elämänmuotojen suhteisiin ja aineellis-sosiaalisiin ympäristöihin. Näiden tarkastelemiseksi tarvitaan sekä uusia käsitteitä että ontologisten ymmärrystapojen päivittämistä.

Tieteenfilosofi Karen Baradin alun perin kehittämä yhteismuotoutuminen (intra-action) on yksi uusmaterialistista tutkimusta vaikutusvaltaisesti muokanneista käsitteistä. Sen sijaan, että tämä käsite ehdottaisi materian toimivan itseriittoisesti, se korostaa aineellisuuksien ja diskurssien, luonnon ja kulttuurin sekä inhimillisen tiedon ja ei-inhimillisten prosessien keskinäistä ja suhteista muovautumista. Täten yhteismuotoutuminen kytkeytyy suhdeperustaiseen ontologiaan. Juuri ontologisen lähtökohtansa takia yhteismuotoutumisen käsite voi edesauttaa ajattelua ja tekemistä paitsi tieteentutkimuksessa myös monilla taiteen- ja siihen kietoutuvan tutkimuksen aloilla.

Kutsumme erikoisnumeroomme ekspositioita ja puheenvuoroja, jotka tutkailevat, arvioivat ja kehittävät yhteismuotoutumisen käsitteen potentiaaleja poikki taiteiden, taideprosessien ja niihin liittyvien tutkimuskäytäntöjen. Näin kutsumme osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten uusmaterialistinen ajattelu voi muovata tutkimuksellista ja/tai taiteellista työtä: niiden metodeja, tekniikoita, kokemuksellisuutta ja suhteita.

 

Ekspositiot ja puheenvuorot voivat tarttua esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Millaisia yhteismuotoutumisia voidaan havaita nykytaiteen käytännöissä elokuvasta ja videosta sekä äänestä ja musiikista esitys- ja kuvataiteisiin, arkkitehtuuriin ja kuratointiin?

Millaisia metodologisia ymmärryksiä ja tekemisen tekniikoita yhteismuotoutuminen voi inspiroida? Entä miten se muokkaa käsitteellistyksiä taiteen toiminnallisuudesta, vaikutuskyvyistä ja poliittisuudesta?

Miten yhteismuotoutumisen käsite ja logiikka vaikuttavat estetiikkaa koskeviin ymmärryksiin? Miten taidekäytännöt puolestaan vaikuttavat tähän käsitteeseen?

Kuinka yhteismuotoutuminen haastaa ja laajentaa aiempia käsityksiä inhimillisestä toimijuudesta sekä taiteilijan ja tutkijan paikantumisesta?

Pyydämme teemaamme liittyviä ekspositioita ja puheenvuoroja RUUKKU 9 -numeroon. Numeron toimittavat Marie-Luise Angerer, Katve-Kaisa Kontturi, Milla Tiainen ja Tero Nauha. Numero liittyy eurooppalaisen uusmaterialismi-verkoston luovien taiteiden työryhmän toimintaan. Katso http://newmaterialism.eu.

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon http://www.researchcatalogue.net/ Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Ehdotukset tulee lähettää RC luettelon kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") 12.6.2017 mennessä. Pyydämme myös lähettämään tiedon ehdotuksesta samalla sähköpostitse osoitteisiin angerer@uni-potsdam.de, katkon@utu.fi ja milla.tiainen@helsinki.fi, tero.nauha@gmail.com. Ilmoitamme valinnoista kesäkuun loppuun mennessä ja deadline valmiille ekspositioille on 15.8. 2017.

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKUN julkaisukielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Katso http://ruukku-journal.fi/.