RUUKKU kutsu: KATVEET

Kolmastoista RUUKKU pohtii taiteellisen tutkimuksen käsitteellisiä, menetelmällisiä, konkreettisia ja taiteen praktiikkoihin liittyviä katvealueita. Millainen rooli katveilla, periferioilla tai marginaaleilla taiteissa ja taiteellisessa tutkimuksessa on tai voisi olla? Voidaanko ajatella, että taiteellinen tutkimus itsekin on tietynlainen marginaalinen tai perifeerinen vyöhyke rationaalis-tieteellisen maailman ja maailmakäsitysten laitamailla? Millaisia seurauksia rationaalis-tieteellisen maailmakuvan haastamisella ja uudenlaisten diskursiivis-materiaalisten tilojen muodostamisella voi olla? Millä tavoin katve tai perifeerisyys voi taiteellisessa tutkimuksessa tulla ymmärretyksi aistisen, aistimellisen ja fyysisen alueella?

Katveita ja periferioita voidaan pohtia konkreettisina tai immateriaalisina alueina, ilmiöinä, mielentiloina, assosiaatioina ja marginaalisiksi määrittyvinä taiteen ja olemisen käytänteinä ja tiedon muodostuksen tapoina. Periferiat ovat aina suhteessa valtavirroiksi asemoituviin asioihin ja ilmiöihin. Millä tavoin ne, samalla kun haastavat näitä asetelmia, tulevat itse haastetuiksi? Onko marginaaleihin kirjoittuvan ajattelun ja toiminnan avulla mahdollista haastaa vakiintuneita käsityksiä ja normatiivisen ajattelun, visualisoinnin ja tila-ajallisen esityksen rajoja? Miten taiteen ja tutkimuksen eri alueet sijoittuvat "reunoiksi" tai "keskuksiksi" suhteessa yhteiskunnan ja ympäröivän yhteisön luomiin olosuhteisiin, rakenteisiin, konteksteihin ja tilanteisiin? Millainen rooli marginaalisuuksilla ja katveilla on ontologisessa "käänteessä", jossa pyritään eroon dualismeista ja kurottaudutaan kohti muutosta, liikettä ja ei-essentialisoivaa maailman hahmottamisen tapaa?
 
RUUKKU #13 toimittajat kutsuvat eri alojen taiteilija-tutkijat keskustelemaan siitä, miten erilaiset ei-valtavirtaiset tai marginaaliset ajattelutavat – kuten vaikkapa kokeellinen teoria, improvisatoriset menetelmät tai muut tutkimuksen maailmassa vakiintumattomat tai ei-konventionaaliset lähestymistavat – voivat avata uudenlaisia näkymiä olemassa oleviin keskusteluihin ja käsityksiin.
 
Teemanumero herättelee kysymään myös periferian itsensä rajoja, toisin sanoen: rajan rajallisuutta, laidan laitaa, marginaalin marginaalisuutta. Toivomme ekspositioita eri alojen taiteilija-tutkijoilta muun muassa seuraavista teemoista, näihin kuitenkaan rajaamatta:
 
Perifeeriset tilat, paikat, käytännöt, epistemologiat ja käsitykset
 
Reunan ajattelu taiteessa
 
Marginaalisuuden materiaalisuus ja immateriaalisuus
 
Tilalliset ja ajalliset periferiat
 
Katve ja näkyvyys
 
Marginaalin suhde valtavirtaan
 
Katveet -teemanumeron toimittavat Maiju Loukola, Mari Mäkiranta ja Eija Timonen. Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan Research Catalogue (RC) -julkaisualustaan, http://www.researchcatalogue.net/ Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Ehdotukset tulee lähettää RC -luettelon kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") 1.3. 2019 mennessä. Valmiit ekspositiot toivotaan 15.5. 2019 mennessä. Lisätiedot: maiju.loukola@aalto.fi 
 
RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa RC. RUUKKUA julkaisevat ja tukevat Taideyliopisto, Aalto Arts ja Lapin yliopiston taiteen ja muotoilun tiedekunta. Ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi tai englanti.